Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania danych osobowych
Administrator danychCarlsberg Polska Sp. Z o. o.  ul. Krakowiaków 34, 02-255 Warszawa. 
 
Cele przetwarzaniaOrganizacja, przeprowadzenie i rozliczenia Programu grantowego INICJATYWY. 
Podstawy prawne przetwarzaniaZgoda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, wykonanie umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) oraz prawnie uzasadniony interes na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. 
Okres przechowywaniaW przypadku danych wnioskodawców – 12 miesięcy od dnia zakończenia i rozliczenia udziału w Programie Grantowym INICJATYWY lub w przypadku podmiotów, które otrzymały granty – przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności prawa podatkowego. 
Odbiorcy danychPartnerzy Programu Grantowego INICJATYWY oraz podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu administratora danych, tj. upoważnieni pracownicy i przedstawiciele administratora oraz podmioty z Grupy Carlsberg, a także podmioty zewnętrzne działające na zlecenie administratora. Dane osobowe mogą również zostać ujawnione właściwym organom, upoważnionym zgodnie z obowiązującym prawem. W przypadku, gdy byłoby to niezbędne i uzasadnione podane dane osobowe mogą być przesyłane do państwa trzeciego (tj. państwa innego niż państwo członkowskie Unii Europejskiej, Islandia, Liechtenstein Norwegia lub Szwajcaria) lub organizacji międzynarodowej, taki przesył będzie odbywał się z wykorzystaniem standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską, w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych wymaganego przepisami.
  Źródła danych

Dane wskazane w zgłoszeniu. 
Operacje na danych osobowychPrzekazane dane osobowe będą także wykorzystywane w celu podejmowania decyzji, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu. 
Prawa związane
z przetwarzaniem danych
Prawo dostępu do treści danych i otrzymania ich kopii oraz,
z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu i prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 
Organ nadzorczyPrezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.