test

Zwycięskie projekty 9. edycji

Programu Grantowego InicJaTyWy:

Idea i cel PROGRAMU

INICJATYWY to program grantowy Carlsberg Polska, którego celem jest poprawa życia lokalnych społeczności w sąsiedztwie browarów firmy. W programie mogą wziąć udział organizacje pozarządowe i instytucje użyteczności publicznej, bo to one znają najlepiej potrzeby mieszkańców i wiedzą jak zmienić ich otoczenie na lepsze.

Carlsberg Polska zachęca też swoich pracowników do włączania się w realizowane projekty na zasadzie wolontariatu.
Program powstał w 2014 r. Z grantów przyznawanych przez Carlsberg Polska m.in. rewitalizowane są tereny zielone, tworzone miejsca zachęcające do aktywnego wypoczynku, realizowana jest pomoc potrzebującym, działania kulturalne i edukacyjne oraz działania na rzecz poprawy świadomości ekologicznej.


program grantowy

MOK Brzesko rewitalizacja zieleni na brzeskim rynku

Carlsberg Polska przyznaje granty na projekty realizowane w sąsiedztwie browarów Carlsberg Polska: Browaru Okocim w Brzesku i Browaru Kasztelan w Sierpcu. Inicjatywy mają przynosić długotrwałe efekty i korzyści dla mieszkańców powiatów brzeskiego i sierpeckiego.
W 2021 r. do rozdania jest w sumie 10 grantów o wartości 10.000 zł. każdy. Przyznawane są one w dwóch kategoriach:

  • projekty na rzecz społeczności lokalnych – 4 granty
  • projekty na rzecz poprawy świadomości ekologicznej – 6 grantów

Program prowadzony jest we współpracy z Urzędami Miast w Brzesku i Sierpcu oraz firmą Interseroh.
Zapoznaj się z Regulaminem Programu.


WARUNKI UCZESTNICTWA

Gramy razem nowy sprzęt do szkoleń z pierwszej pomocy

O granty przyznawane przez Carlsberg Polska ubiegać się mogą organizacje i instytucje użyteczności publicznej, które prowadzą działalność na terenie Brzeska i Sierpca oraz powiatów brzeskiego i sierpeckiego.
Pod uwagę będą brane projekty zgłaszane przez:
– stowarzyszenia,
– fundacje,
– instytucje kultury,
– instytucje sportu,
– Ochotnicze Straże Pożarne (OSP),
– lokalne grupy działania (np. Koła Gospodyń Wiejskich),
– samorządowe jednostki organizacyjne – pod warunkiem, że posiadają osobowość prawną lub są jednostkami organizacyjnymi niebędącymi osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną.


Aktualności

Kryteria oceny

Carlsberg Polska najwyżej ocenia projekty, które odpowiadają na realne potrzeby lokalnych społeczności oraz przynoszą długotrwałe efekty.
Zgłaszany projekt może uwzględniać potencjalne zaangażowanie chętnych pracowników – wolontariuszy Carlsberg Polska. Warunki ich uczestnictwa w realizacji grantu będą ustalane pomiędzy zainteresowanymi stronami – laureatem programu i Carlsberg Polska.


HISTORIA PROGRAMU

8

edycji programu

606 000 zł

sumaryczna wartość grantów przyznanych przez Carlsberg Polska

75

zrealizowane projekty

Program Grantowy INICJATYWY realizowany jest przez Carlsberg Polska od 2014 r. W pierwszych edycjach skierowany był do pracowników Carlsberg Polska, którzy mogli wnioskować o grant na realizację autorskich projektów na rzecz lokalnej społeczności w sąsiedztwie browarów w Brzesku, Sierpcu i Szczecinie oraz w Warszawie, gdzie zlokalizowane jest biuro firmy. Od 2019 r. program INICJATYWY jest realizowany w zmienionej formule i kierujemy go do organizacji pozarządowych oraz instytucji publicznych. O tym, który projekt otrzyma grant, decyduje jury i internauci w drodze głosowania online.

GALERIA Zrealizowanych projektów


PARTNERZY


Kontakt


Biuro Konkursu

e-mail: inicjatywy@carlsberg.pl
Tel.: +48 791 398 282 lub +48 502 053 468