Loading...

Dowiedz się więcej o naszej idei
i celach

InicJaTyWy to program Carlsberg Polska, którego celem jest poprawa życia lokalnych społeczności w sąsiedztwie browarów firmy poprzez m.in. rewitalizację terenów zielonych, stwarzanie warunków zachęcających do aktywnego wypoczynku, a także przez działania kulturalne i edukacyjne.

Carlsberg Polska zaprasza do udziału w programie organizacje pozarządowe i instytucje użyteczności publicznej. Firma zachęca też swoich pracowników do włączenia się na zasadzie wolontariatu w realizowane projekty, budujące wartościowe i trwałe relacje w lokalnych społecznościach.


Konkurs Grantowy

Carlsberg Polska przyznaje granty na projekty, które realizują cel programu InicJaTyWy i przyniosą długotrwałe efekty z korzyścią dla lokalnych społeczności.

Do rozdania jest 9 grantów o wartości 10.000 zł. każdy. Przeznaczone są one na działania realizowane w sąsiedztwie browarów Carlsberg Polska: Browaru Okocim w Brzesku, Browaru Kasztelan w Sierpcu oraz Browaru Bosman w Szczecinie.

Konkurs prowadzony jest we współpracy z lokalnymi władzami oraz pod patronatem Fundacji Nasza Ziemia.

Zapoznaj się z Regulaminem Konkursu


Warunki uczestnictwa w Konkursie

O granty przyznawane przez Carlsberg Polska mogą ubiegać się organizacje i instytucje, które prowadzą działalność na terenie Brzeska, Sierpca i Szczecina oraz okolic.
Pod uwagę będą brane projekty zgłaszane przez:

 • stowarzyszenia,
 • fundacje,
 • instytucje kultury,
 • instytucje sportu,
 • Ochotnicze Straże Pożarne (OSP),
 • samorządowe jednostki organizacyjne pod warunkiem, że posiadają osobowość prawną lub są jednostkami organizacyjnymi niebędącymi osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną.

Carlsberg Polska najwyżej oceni projekty, które poza spełnieniem podstawowych kryteriów związanych z celami programu, będą:

 • promować proekologiczną postawę, m.in. odpowiedzialne podejście do opakowań,
 • promować odpowiedzialną konsumpcję alkoholu,
 • przyniosą długotrwałe efekty z korzyścią dla lokalnych społeczności.

Każdy zgłaszany projekt powinien uwzględniać potencjalne zaangażowanie chętnych pracowników-wolontariuszy Carlsberg Polska.

Nabór wolontariuszy odbędzie się po ogłoszeniu wyników konkursu.


Granty

W roku 2019 Carlsberg Polska przeznacza na realizację projektów ekologicznych i społecznych w sumie 90.000 zł brutto, przy czym wartość jednego grantu wynosić będzie maksymalnie 10.000 zł brutto. Na jedną lokalizację przypadają trzy granty, każdy w wysokości 10.000 zł brutto.

Zgłoś projekt w 3 krokach:

 1. Zapoznaj się z Regulaminem i Załącznikami Programu.
 2. Wypełnij i wyślij formularz zgłoszeniowy do 13 maja 2019 r., do godz. 23:59.
 3. Upewnij się, że otrzymałaś/otrzymałeś e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia.

Po zakończeniu realizacji projektu podsumuj swoje działania, wypełniając formularz raportu i prześlij go na adres: Jagoda.Jastrzebska@carlsberg.pl

Formularz zgłoszeniowy:

 • Organizacja

 • Projekt

 • Dane osoby zgłaszającej projekt

 • 1. Administratorem danych osobowych udostępnianych w powyższym formularzu jest Carlsberg Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-255), ul. Krakowiaków 34.

  2. Jestem świadoma/y, że podanie powyższych danych jest dobrowolne, a także, że przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych i otrzymania ich kopii oraz, z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu i prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

  3. Przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu kontaktowym odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).4. Celem przetwarzania podanych danych osobowych jest udzielenie odpowiedzi na pytanie zadane w formularzu oraz cele archiwizacyjne.

  5. Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

  6. Podane w formularzu dane osobowe będą przechowywane będą przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na pytanie zadane w formularzu lub do momentu odwołania zgody, a po tym terminie tylko w przypadku gdy tak będzie wynikało z przepisów prawa.

  7. Dostęp do przekazanych danych osobowych mogą uzyskać następujące kategorie odbiorców: upoważnieni pracownicy i przedstawiciele Administratora oraz podmioty z Grupy Carlsberg, a także podmioty zewnętrzne działające na zlecenie Administratora. Dane osobowe mogą również zostać ujawnione właściwym organom, upoważnionym zgodnie z obowiązującym prawem.

  8. Przekazane dane osobowe nie będą wykorzystywane w celu podejmowania decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

  9. W przypadku, gdy byłoby to niezbędne i uzasadnione podane dane osobowe mogą być przesyłane do państwa trzeciego (tj. państwa innego niż państwo członkowskie Unii Europejskiej, Islandia, Liechtenstein Norwegia lub Szwajcaria) lub organizacji międzynarodowej, taki przesył będzie odbywał się z wykorzystaniem standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską, w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych wymaganego przepisami.

  10. Osobie podającej dane osobowe przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 • Uwaga: Akceptacja poniższych zgód jest wymagana do wysłania formularza.

 • Uwaga: Akceptacja poniższych zgód jest opcjonalna i nie jest wymagana do wysłania formularza:

  Regulamin dostępny pod załączonym adresem.

Poznaj wyniki głosowania!

Kliknij na okienko swojej lokalizacji i poznaj zwycięskie projekty.

Ze wszystkimi organizacjami biorącymi udział w konkursie skontaktujemy się do 21 czerwca.

Dziękujemy za ogromne zaangażowanie i wszystkie oddane głosy!

 

Poprzednie edycje:

Program InicJaTyWy realizowany jest przez Carlsberg Polska od 2014 r.

We wcześniejszych edycjach konkurs grantowy skierowany był do pracowników Carlsberg Polska. Każdy z nich mógł zawnioskować o grant na realizację swojego autorskiego projektu na rzecz lokalnej społeczności w sąsiedztwie browarów w Brzesku, Sierpcu i Szczecinie oraz w Warszawie, gdzie zlokalizowane jest biuro firmy.

Rezultaty pięciu edycji Konkursu (2014–2018):

380,000
ZŁ – WARTOŚĆ GRANTÓW przyznanych przez Carlsberg Polska
47
zrealizowanych projektów
324
pracowników – wolontariuszy Carlsberg Polska
3,743
godzin przepracowanych społecznie przez wolontariuszy

Najczęściej zadawane pytania:

1. Kto może brać udział w Konkursie?

O granty przyznawane przez Carlsberg Polska mogą ubiegać się organizacje i instytucje, które prowadzą działalność na terenie Brzeska, Sierpca i Szczecina oraz powiatów:

 • stowarzyszenia,
 • fundacje,
 • instytucje kultury,
 • instytucje sportu,
 • Ochotnicze Straże Pożarne (OSP),
 • samorządowe jednostki organizacyjne pod warunkiem, że posiadają osobowość prawną lub są jednostkami organizacyjnymi niebędącymi osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną.

2. Do kiedy należy składać wnioski o grant?

Wnioski należy składać do 13 maja 2019 r., do godziny 23:59 za pomocą formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie www.inicjatywy.com.pl (Załącznik nr 3 Regulaminu).

3. Jak zostaną wyłonione zwycięskie projekty?

Zwycięskie projekty wyłonione zostaną w wyniku dwuetapowego konkursu. W pierwszym etapie zgłoszenia zostaną zweryfikowane i rozpatrzone przez Jury konkursu, w którego skład wchodzą przedstawiciele partnerów Programu InicJaTyWy oraz Carlsberg Polska (Załącznik nr 1 Regulaminu). Następnie wybrane przez Jury projekty zostaną poddane głosowaniu internautów za pośrednictwem strony www.inicjatywy.com.pl. Zwyciężą trzy projekty w danej lokalizacji, które otrzymają najwyższą liczbę głosów oddanych w głosowaniu internetowym.

4. Kiedy zostaną ogłoszone wyniki konkursu?

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 17 czerwca 2019 r., podamy je na stronie internetowej www.inicjatywy.com.pl i bezpośrednio skontaktujemy się ze zwycięskimi organizacjami.

5. Czy w Programie mogą brać udział osoby prywatne?

Nie. Program skierowany jest do organizacji pozarządowych oraz instytucji użyteczności publicznej. Osoby prywatne mogą zagłosować na wybrany projekt i włączać się w realizację projektów zgłoszonych przez te organizacje na zasadzie wolontariatu, w porozumieniu z tymi organizacjami.

6. Czy projekty mogą być realizowane poza lokalizacją Browarów?

Projekty zgłoszone do konkursu powinny być realizowane w sąsiedztwie browarów Carlsberg Polska, a zatem w miejscowościach, w których działają browary oraz w miejscowościach sąsiadujących z Brzeskiem, Sierpcem i Szczecinem (Załącznik nr 1 Regulaminu). Pod warunkiem, że realizowany projekt spełnia warunki Regulaminu Programu.

7. Czy w realizacji projektu mogą brać udział osoby niepełnoletnie?

Nie. W realizacji projektów mogą brać udział wyłącznie osoby pełnoletnie.

8. Czy przy realizacji projektu konieczny jest udział wolontariuszy Carlsberg Polska?

Udział wolontariuszy Carlsberg Polska nie jest wymagany. Jednak idealnie byłoby, aby zgłaszane projekty uwzględniały możliwość zaangażowania się chętnych pracowników-wolontariuszy Carlsberg Polska.

9. Do kiedy zwycięskie projekty powinny być zrealizowane?

Projekty powinny zostać zrealizowane do 27 października 2019 r.

10. Jak należy rozliczyć grant?

Projekt, który otrzymał grant, należy podsumować i rozliczyć, wykorzystując formularz raportu dostępny na stronie internetowej www.inicjatywy.com.pl (Załącznik nr 4 Regulaminu), przesyłając go najpóźniej do 7 listopada 2019 r. na adres: Jagoda.Jastrzebska@carlsberg.pl. Raport powinien zawierać opis zrealizowanych działań, rozliczenie poniesionych kosztów oraz dokumentację zdjęciową z realizacji projektu i jego efektów (zdjęcia w formacie jpg lub png w rozdzielczości 300 dpi, nadające się do druku).

11. Jak będzie wykorzystana dokumentacja zdjęciowa projektu?

Zdjęcia przesłane wraz z raportem z realizacji projektu będę wykorzystywane w wewnętrznych i zewnętrznych działaniach komunikacyjnych prowadzonych przez Carlsberg Polska oraz Partnerów Programu.

Partnerzy:

Kontakt:

Jagoda Jastrzębska

Kierownik ds. Rozwoju Odpowiedzialnego Biznesu, Carlsberg Polska

Telefon: 601 899 805
e-mail: Jagoda.Jastrzebska@carlsberg.pl


Agata Wrońska

Sekretariat Programu INICJATYWY

Telefon: 514 879 458
e-mail: agata@first-aid.com.pl

100% mama, 0% alkoholu - ZWYCIĘZCA
FUNDACJA MACIERZANKA
Liczba oddanych głosów – 263

Projekt zakłada przystosowanie terenów zielonych (tzw. ogródka) dzierżawionego przez Fundację Macierzanka przy ul. Felczaka 16. W obecnej chwili w tej lokalizacji remontowana jest nowa siedziba Fundacji, została ona wpisana do Lokalnego Programu Rewitalizacji na lata 2017 -2023 dla najbardziej zdegradowanych dzielnic Szczecina – Śródmieście, Centrum, Turzyn. Dokonanie rewitalizacji, także w zakresie terenów zielonych, będzie doskonale współgrało z działaniami Fundacji i wpisywało się w kompleksową przemianę Śródmieścia.
Celem projektu jest stworzenie zielonej enklawy w centrum miasta, gdzie wytchnienie będą mogły znaleźć wszystkie osoby korzystające z działań statutowych Fundacji – rodzice z dziećmi, kobiety w ciąży, a także seniorzy.
Ponadto projekt będzie zawierał także działania edukacyjne, mające na celu informowanie o szkodliwości picia alkoholu w ciąży i w trakcie karmienia piersią.


Kajakowy Eko Patrol - ZWYCIĘZCA
Stowarzyszenie Wywrotka
Liczba oddanych głosów – 97

Projekt zakłada organizację 5 eko patroli na kajakach, w trakcie których uczestnicy zbierać będą śmieci pływające w wodzie i pozostawione przy brzegu. Akcja ma w głównej mierze zwrócić uwagę mieszkańców Szczecina na problem odpadów wyrzucanych do Odry, Jeziora Dąbie czy Jeziora Głębokiego. Jak wynika z obserwacji Stowarzyszenia Wywrotka, najwięcej śmieci w Odrze i jeziorach stanowią torebki foliowe i butelki po piwie, dlatego realizacja projektu ma na celu zwrócenie uwagi także na brak kultury picia wśród mieszkańców miasta, którzy wrzucając opakowania do wody, zaśmiecają okoliczne środowisko naturalne. Organizatorzy chcą zaprosić mieszkańców Szczecina do wspólnego sprzątania akwenów wodnych na kajakach. W każdym z 5 Eko Patroli Wnioskodawca zakłada udział 20 osób dorosłych, które wypłyną w 10 kajakach. Będzie to atrakcyjna forma połączenia przyjemnego z pożytecznym, na zakończenie której odbędzie się wspólne grillowanie.


Przyznanie grantu w ramach Programu Inicjatywy - ZWYCIĘZCA
Stowarzyszenie RAZEM ŁATWIEJ
Liczba oddanych głosów – 111

Beneficjentami Stowarzyszenia są ludzie starsi, często samotni, zamieszkujący w dzielnicy Pomorzany. Korzystają oni chętnie z zajęć integracyjnych w klubie działającym w stowarzyszeniu, jedynym w dzielnicy. Stowarzyszenie daje tej grupie ludzi możliwość spotkania się z innymi seniorami, a to zapobiega ich wyobcowaniu.
Klub w okresie jesienno – zimowym jest niedogrzany z powodu przestarzałej i nieszczelnej stolarki i ślusarki okiennej, stąd częste przeziębienia uczestników zajęć. Wymaga ona natychmiastowej wymiany. Otrzymany grant byłby ogromnym wsparciem dla organizacji, która wykorzysta go w celu poprawienia warunków bytowania seniorów w klubie.


Utworzenie miejsca integracji dla społeczności lokalnej - ZWYCIĘZCA
Koło Gospodyń Wiejskich Studzieniec
Liczba oddanych głosów – 208

Koło Gospodyń Wiejskich Studzieniec zrzesza mieszkanki wsi Studzieniec, Rydzewo i Rachocin, dlatego też realizowany projekt byłby miejscem integracji społeczności lokalnych ze wszystkich tych miejscowości. Koło chce pozyskać środki na organizację miejsca, w którym odbywałyby się spotkania sąsiedzkie oraz imprezy plenerowe o charakterze integracyjnym i kulturalnym. W planach jest postawienie altany wraz z infrastrukturą – biesiadnym stołem, ławkami, bezpiecznym paleniskiem i urządzeniem do grillowania. Zasadzone byłyby nowe drzewka i krzewy wokół altany i zadbano by o czystość (pojemniki do segregacji odpadów). Mieszkańcy już zobowiązali się do zakupu zieleni i są chętni, by wziąć udział w pracach związanych z realizacją projektu, bo bardzo brakuje takiego przyjaznego i bezpiecznego miejsca do wspólnego spędzania czasu na świeżym powietrzu.


Doposażenie i odnowienie sali spotkań w Gminnej Bibliotece Publicznej w Mochowie - ZWYCIĘZCA
Gminna Biblioteka Publiczna w Mochowie
Liczba oddanych głosów – 176

Sala spotkań w Gminnej Bibliotece Publicznej w Mochowie jest jedynym ośrodkiem kultury w Gminie Mochowo – miejscem, w którym organizuje się różnorodne zajęcia, spotkania autorskie, warsztaty artystyczne np. taneczne, wokalne czy plastyczne dla mieszkańców. Jednak wyposażenie sali nie spełnia kryteriów technicznych do realizacji tych wszystkich działań. Największy problem stanowi niebezpieczna nawierzchnia podłogi (śliskie płytki) oraz brak sprzętu do projekcji multimedialnych. Za pozyskane środki Biblioteka chciałaby zmodernizować i dostosować pomieszczenie do organizacji spotkań o charakterze integracyjnym i szkoleniowym dla lokalnej społeczności.

Prace, jakie miałyby być wykonane, to: zmiana nawierzchni podłogi, zakup i montaż zestawu projekcyjnego (ekran i projektor), wyposażenie sali w zasłony zaciemniające, pomalowanie ścian i zakup składanych krzeseł.


Rewitalizacja skweru przy ul. Dworcowej w Sierpcu - ZWYCIĘZCA
Sierpeckie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Chorych na Raka "SZANSA NA ŻYCIE"
Liczba oddanych głosów – 330

Skwer przy ul. Dworcowej w Sierpcu wymaga zagospodarowania zieleni, aby stał się bardziej zadbany i atrakcyjny dla mieszkańców. Dlatego Stowarzyszenie w ramach wnioskowanego grantu planuje zasadzić tam ozdobne krzewy i rośliny oraz zorganizować plenerową siłownię, która służyłaby zarówno mieszkańcom Sierpca, jak i podopiecznym Stowarzyszenia. Urządzenia plenerowe stworzą warunki zachęcające do aktywnego wypoczynku, przebywania na świeżym powietrzu, jak również do integracji społecznej, na czym szczególnie zależy Stowarzyszeniu. Osoby chore, z niepełnosprawnościami często czują się wykluczone społecznie – takie miejsce sprzyjałoby aktywnościom, w których mogliby brać udział.

Prace związane z realizacją projektu przewidziano na okres lipiec-wrzesień 2019 r., w wykonaniu planu przebudowy i nasadzeń zieleni oraz przy pracach montażowych pomógłby Urząd Gminy Miasto Sierpc.

 


OSP Bucze użyczy wszystkim klucze - ZWYCIĘZCA
OSP Bucze
Liczba oddanych głosów – 290

Celem projektu jest remont i zagospodarowanie sali w budynku OSP Bucze. Z racji idealnego położenia w centrum wioski oraz sporych rozmiarów ma ogromny potencjał i mieszkańcy ubolewają, że nie jest w pełni wykorzystywana. W tym roku strażacy przeszli reaktywacje i jednoczą mieszkańców z różnych środowisk w celu organizacji wielu inicjatyw. Teraz chcieliby wykorzystać potencjał tej sali, w której dawniej kończyli przedszkole i tchnąć w nią nowe życie. W ramach remontu planowane jest zerwanie starej podłogi, wykonanie wylewki i montaż wykładziny PCV. Kompleksowy remont ścian oraz sufitu i ich wymalowanie. Wymiana drzwi. Poprowadzenie instalacji audiowizualnej do celów prezentacji multimedialnych. Wymiana oświetlenia. Umeblowania sali (regały, biurka, krzesła) oraz montaż tablicy oraz projektora multimedialnego.

Wyremontowana sala służyć będzie wszystkim mieszkańcom. Organizowane będą w niej szkolenia dla seniorów w celu poprawy ich bezpieczeństwa oraz szkolenia z pierwszej pomocy dla mieszkańców. Byłaby też doskonałym miejscem dla zrzeszania się lokalnego Koła gospodyń wiejskich oraz Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Bucze. Dałaby duże możliwości rozwoju dla wszystkich mieszkańców dzięki możliwości uniwersalnego zastosowania.

Projekt wesprą lokalne firmy, a prace budowlane w czynie społecznym wykonają druhowie z OSP Bucze oraz zawodnicy z LKS Olimpia Bucze.


Rewitalizacja zieleni miejskiej Brzeskiego Rynku- I etap - ZWYCIĘZCA
Miejski Ośrodek Kultury
Liczba oddanych głosów – 332

Zabytkowy Rynek Brzeski jest centrum życia kulturalnego miasta Brzeska. Jest miejscem organizacji spotkań muzycznych, jarmarków, koncertów oraz stanowi przestrzeń do relaksu i spotkań mieszkańców. Celem projektu jest stworzenie jeszcze bardziej przyjaznych warunków dla mieszkańców miasta. Projekt jest pierwszym etapem inwestycji polegającej na odnowieniu zieleni przyulicznej miasta oraz przywróceniu dawnej świetności zaniedbanym terenom zielonym. W jego ramach planowany jest zakup kwietników na lampy Jiflor, zakup ziemi do kwiatów oraz sadzonek. W ramach projektu planowane jest wspólne sadzenie kwiatów przez wolontariuszy MOK, przedstawicieli osiedli Stare Miasto, Zielona i Okocimskie oraz wolontariuszy Carlsberg Polska a następnie sprzątanie po nasadzeniach.

Rewitalizacja zieleni miejskiej ma na celu rozwój przestrzeni publicznej przyjaznej dla życia, wypoczynku oraz pracy mieszkańców. Projekt ma także na celu kształtowanie postaw proekologicznych i prozdrowotnych.


Strażacy Ochotnicy nie tylko gaszą - ZWYCIĘZCA
OSP Łoniowa
Liczba oddanych głosów – 922

W Łoniowej istnieją instytucje, które działają na rzecz lokalnej miejscowości, a ich siedzibą jest Remiza OSP w Łoniowej m.in.: OSP (od 1906r), Koło Gospodyń Wiejskich, Ludowy Klub Sportowy, Zespół Pieśni i Tańca Łoniowiacy (od 1953r), Stowarzyszenie Łoniowiacy. Większość członków Zespołu zasila szeregi OSP Łoniowa. Współpraca pomiędzy organizacjami owocuje wieloma przedsięwzięciami np: Przegląd Zespołów Folklorystycznych, Święto Łopołki, Dożynki, zawody pożarnicze, Jubileusze. Odbiorcami wydarzeń są mieszkańcy Gminy Dębno, Powiatu Brzeskiego oraz turyści z całej Polski. Warunkiem niezbędnym do prawidłowej realizacji przedsięwzięć jest modernizacja obecnego pokrycia dachowego Amfiteatru OSP Łoniowa. Konieczny jest demontaż zużytego pokrycia, czyszczenie i malowanie metalowej konstrukcji, montaż łat i kontrłat, położenie folii paro przepuszczalnej, blachy oraz orynnowanie obiektu.
Grant z programu Inicjatywy uzupełniłby budżet uzyskany od Gminy Dębno i OSP Łoniowa.