Loading...

Dowiedz się więcej o naszej idei
i celach

InicJaTyWy to program Carlsberg Polska, którego celem jest poprawa życia lokalnych społeczności w sąsiedztwie browarów firmy poprzez m.in. rewitalizację terenów zielonych, stwarzanie warunków zachęcających do aktywnego wypoczynku, a także przez działania kulturalne i edukacyjne.

Carlsberg Polska zaprasza do udziału w programie organizacje pozarządowe i instytucje użyteczności publicznej. Firma zachęca też swoich pracowników do włączenia się na zasadzie wolontariatu w realizowane projekty, budujące wartościowe i trwałe relacje w lokalnych społecznościach.


Konkurs Grantowy

Carlsberg Polska przyznaje granty na projekty, które realizują cel programu InicJaTyWy i przyniosą długotrwałe efekty z korzyścią dla lokalnych społeczności.

Do rozdania jest 9 grantów o wartości 10.000 zł. każdy. Przeznaczone są one na działania realizowane w sąsiedztwie browarów Carlsberg Polska: Browaru Okocim w Brzesku, Browaru Kasztelan w Sierpcu oraz Browaru Bosman w Szczecinie.

Konkurs prowadzony jest we współpracy z lokalnymi władzami oraz pod patronatem Fundacji Nasza Ziemia.

Zapoznaj się z Regulaminem Konkursu


Warunki uczestnictwa w Konkursie

O granty przyznawane przez Carlsberg Polska mogą ubiegać się organizacje i instytucje, które prowadzą działalność na terenie Brzeska, Sierpca i Szczecina oraz okolic.
Pod uwagę będą brane projekty zgłaszane przez:

 • stowarzyszenia,
 • fundacje,
 • instytucje kultury,
 • instytucje sportu,
 • Ochotnicze Straże Pożarne (OSP),
 • samorządowe jednostki organizacyjne pod warunkiem, że posiadają osobowość prawną lub są jednostkami organizacyjnymi niebędącymi osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną.

Carlsberg Polska najwyżej oceni projekty, które poza spełnieniem podstawowych kryteriów związanych z celami programu, będą:

 • promować proekologiczną postawę, m.in. odpowiedzialne podejście do opakowań,
 • promować odpowiedzialną konsumpcję alkoholu,
 • przyniosą długotrwałe efekty z korzyścią dla lokalnych społeczności.

Każdy zgłaszany projekt powinien uwzględniać potencjalne zaangażowanie chętnych pracowników-wolontariuszy Carlsberg Polska.

Nabór wolontariuszy odbędzie się po ogłoszeniu wyników konkursu.


Granty

W roku 2019 Carlsberg Polska przeznacza na realizację projektów ekologicznych i społecznych w sumie 90.000 zł brutto, przy czym wartość jednego grantu wynosić będzie maksymalnie 10.000 zł brutto. Na jedną lokalizację przypadają trzy granty, każdy w wysokości 10.000 zł brutto.

Zgłoś projekt w 3 krokach:

 1. Zapoznaj się z Regulaminem i Załącznikami Programu.
 2. Wypełnij i wyślij formularz zgłoszeniowy do 13 maja 2019 r., do godz. 23:59.
 3. Upewnij się, że otrzymałaś/otrzymałeś e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia.

Po zakończeniu realizacji projektu podsumuj swoje działania, wypełniając formularz raportu i prześlij go na adres: Jagoda.Jastrzebska@carlsberg.pl

Formularz zgłoszeniowy:

 • Organizacja

 • Projekt

 • Dane osoby zgłaszającej projekt

 • 1. Administratorem danych osobowych udostępnianych w powyższym formularzu jest Carlsberg Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-255), ul. Krakowiaków 34.

  2. Jestem świadoma/y, że podanie powyższych danych jest dobrowolne, a także, że przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych i otrzymania ich kopii oraz, z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu i prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

  3. Przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu kontaktowym odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).4. Celem przetwarzania podanych danych osobowych jest udzielenie odpowiedzi na pytanie zadane w formularzu oraz cele archiwizacyjne.

  5. Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

  6. Podane w formularzu dane osobowe będą przechowywane będą przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na pytanie zadane w formularzu lub do momentu odwołania zgody, a po tym terminie tylko w przypadku gdy tak będzie wynikało z przepisów prawa.

  7. Dostęp do przekazanych danych osobowych mogą uzyskać następujące kategorie odbiorców: upoważnieni pracownicy i przedstawiciele Administratora oraz podmioty z Grupy Carlsberg, a także podmioty zewnętrzne działające na zlecenie Administratora. Dane osobowe mogą również zostać ujawnione właściwym organom, upoważnionym zgodnie z obowiązującym prawem.

  8. Przekazane dane osobowe nie będą wykorzystywane w celu podejmowania decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

  9. W przypadku, gdy byłoby to niezbędne i uzasadnione podane dane osobowe mogą być przesyłane do państwa trzeciego (tj. państwa innego niż państwo członkowskie Unii Europejskiej, Islandia, Liechtenstein Norwegia lub Szwajcaria) lub organizacji międzynarodowej, taki przesył będzie odbywał się z wykorzystaniem standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską, w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych wymaganego przepisami.

  10. Osobie podającej dane osobowe przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 • Uwaga: Akceptacja poniższych zgód jest wymagana do wysłania formularza.

 • Uwaga: Akceptacja poniższych zgód jest opcjonalna i nie jest wymagana do wysłania formularza:

  Regulamin dostępny pod załączonym adresem.

Poznaj rezultaty zrealizowanych projektów!

Kliknij na okienko swojej lokalizacji i zobacz, jak zostały wykorzystane granty.

Poprzednie edycje:

Program i konkurs grantowy InicJaTyWy realizowany jest przez Carlsberg Polska od 2014 r.

W pierwszych 5. edycjach konkurs skierowany był do pracowników Carlsberg Polska. Każdy z nich mógł zawnioskować o grant na realizację swojego autorskiego projektu na rzecz lokalnej społeczności w sąsiedztwie browarów w Brzesku, Sierpcu i Szczecinie oraz w Warszawie, gdzie zlokalizowane jest biuro firmy.

Od 2019 r. Program jest realizowany w nowej formule i skierowany do organizacji pozarządowych oraz instytucji publicznych. Spośród zgłoszonych projektów wybierane jest 9 – po trzy w każdej z lokalizacji browarów Carlsberg Polska – Brzesku, Sierpcu i Szczecinie. O tym, który projekt otrzyma grant, decydują internauci w drodze głosowania na stronie www.inicjatywy.com.pl

Oto rezultaty sześciu dotychczasowych edycji Konkursu:

470,000
ZŁ – WARTOŚĆ GRANTÓW przyznanych przez Carlsberg Polska
56
zrealizowanych projektów
350
pracowników – wolontariuszy Carlsberg Polska
4,200
godzin przepracowanych społecznie przez wolontariuszy

Najczęściej zadawane pytania:

1. Kto może brać udział w Konkursie?

O granty przyznawane przez Carlsberg Polska mogą ubiegać się organizacje i instytucje, które prowadzą działalność na terenie Brzeska, Sierpca i Szczecina oraz powiatów:

 • stowarzyszenia,
 • fundacje,
 • instytucje kultury,
 • instytucje sportu,
 • Ochotnicze Straże Pożarne (OSP),
 • samorządowe jednostki organizacyjne pod warunkiem, że posiadają osobowość prawną lub są jednostkami organizacyjnymi niebędącymi osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną.

2. Do kiedy należy składać wnioski o grant?

Wnioski należy składać do 13 maja 2019 r., do godziny 23:59 za pomocą formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie www.inicjatywy.com.pl (Załącznik nr 3 Regulaminu).

3. Jak zostaną wyłonione zwycięskie projekty?

Zwycięskie projekty wyłonione zostaną w wyniku dwuetapowego konkursu. W pierwszym etapie zgłoszenia zostaną zweryfikowane i rozpatrzone przez Jury konkursu, w którego skład wchodzą przedstawiciele partnerów Programu InicJaTyWy oraz Carlsberg Polska (Załącznik nr 1 Regulaminu). Następnie wybrane przez Jury projekty zostaną poddane głosowaniu internautów za pośrednictwem strony www.inicjatywy.com.pl. Zwyciężą trzy projekty w danej lokalizacji, które otrzymają najwyższą liczbę głosów oddanych w głosowaniu internetowym.

4. Kiedy zostaną ogłoszone wyniki konkursu?

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 17 czerwca 2019 r., podamy je na stronie internetowej www.inicjatywy.com.pl i bezpośrednio skontaktujemy się ze zwycięskimi organizacjami.

5. Czy w Programie mogą brać udział osoby prywatne?

Nie. Program skierowany jest do organizacji pozarządowych oraz instytucji użyteczności publicznej. Osoby prywatne mogą zagłosować na wybrany projekt i włączać się w realizację projektów zgłoszonych przez te organizacje na zasadzie wolontariatu, w porozumieniu z tymi organizacjami.

6. Czy projekty mogą być realizowane poza lokalizacją Browarów?

Projekty zgłoszone do konkursu powinny być realizowane w sąsiedztwie browarów Carlsberg Polska, a zatem w miejscowościach, w których działają browary oraz w miejscowościach sąsiadujących z Brzeskiem, Sierpcem i Szczecinem (Załącznik nr 1 Regulaminu). Pod warunkiem, że realizowany projekt spełnia warunki Regulaminu Programu.

7. Czy w realizacji projektu mogą brać udział osoby niepełnoletnie?

Nie. W realizacji projektów mogą brać udział wyłącznie osoby pełnoletnie.

8. Czy przy realizacji projektu konieczny jest udział wolontariuszy Carlsberg Polska?

Udział wolontariuszy Carlsberg Polska nie jest wymagany. Jednak idealnie byłoby, aby zgłaszane projekty uwzględniały możliwość zaangażowania się chętnych pracowników-wolontariuszy Carlsberg Polska.

9. Do kiedy zwycięskie projekty powinny być zrealizowane?

Projekty powinny zostać zrealizowane do 27 października 2019 r.

10. Jak należy rozliczyć grant?

Projekt, który otrzymał grant, należy podsumować i rozliczyć, wykorzystując formularz raportu dostępny na stronie internetowej www.inicjatywy.com.pl (Załącznik nr 4 Regulaminu), przesyłając go najpóźniej do 7 listopada 2019 r. na adres: Jagoda.Jastrzebska@carlsberg.pl. Raport powinien zawierać opis zrealizowanych działań, rozliczenie poniesionych kosztów oraz dokumentację zdjęciową z realizacji projektu i jego efektów (zdjęcia w formacie jpg lub png w rozdzielczości 300 dpi, nadające się do druku).

11. Jak będzie wykorzystana dokumentacja zdjęciowa projektu?

Zdjęcia przesłane wraz z raportem z realizacji projektu będę wykorzystywane w wewnętrznych i zewnętrznych działaniach komunikacyjnych prowadzonych przez Carlsberg Polska oraz Partnerów Programu.

Partnerzy:

Kontakt:

Jagoda Jastrzębska

Kierownik ds. Rozwoju Odpowiedzialnego Biznesu, Carlsberg Polska

Telefon: 601 899 805
e-mail: Jagoda.Jastrzebska@carlsberg.pl


Agata Wrońska

Sekretariat Programu INICJATYWY

Telefon: 514 879 458
e-mail: agata@first-aid.com.pl

Powstała zielona enklawa w centrum Szczecina
FUNDACJA MACIERZANKA

Fundacja Macierzanka wydzierżawiła na potrzeby swojej siedziby teren przy ul. Florczaka w Szczecinie. Miejsce to wpisane jest do Lokalnego Programu Rewitalizacji na lata 2017 -2023, a dzięki grantowi zyskało nowy charakter. Teren został uporządkowany, powstało bezpieczne wyjście z budynku, zakupiono elementy architektury ogrodowej. Ponadto, teren gotowy jest do wiosennych nasadzeń. W ten sposób powstała zielona enklawa dla mam i kobiet w ciąży, będących beneficjentkami Fundacji. Od wiosny będą one mogły spędzać czas w zielonym, zacisznym miejscu, w którym Fundacja prowadzi również zajęcia edukacyjne, m.in. na temat szkodliwości spożywania alkoholu w czasie ciąży.


Kajakowe Eko Patrole wysprzątały akweny wodne wokół Szczecina
Stowarzyszenie Wywrotka

Stowarzyszenie Wywrotka zadbało o to, aby z akwenów wodnych wokół Szczecina zniknęły śmieci – plastikowe butelki, puszki i inne odpady. W tym celu zorganizowane zostały Kajakowe Eko Patrole, które wypłynęły na rzekę Płonię, kąpielisko Dziewoklicz, okolice wyspy Dębiny i wyspy Grodzkiej oraz Szczecińskiej Wenecji. W akcji wzięło udział 25 osób, które w 5 patrolach zbierały i segregowały odpady znalezione w wodzie i przy brzegach. Jak podkreślają organizatorzy, była to akcja międzypokoleniowa – najmłodsza osoba miała 19 lat, a najstarsza 80! Kajakowe Eko Patrole nie tylko zadbały o czystość okolic akwenów, ale także uwrażliwiły szczecinian na kwestię niezaśmiecania i  dbania o wspólne przestrzenie, w których spędza się czas.


Seniorzy z Pomorzan mają nowy Klub
Stowarzyszenie RAZEM ŁATWIEJ

Stowarzyszenie Razem Łatwiej zajmuje się osobami starszymi z dzielnicy Pomorzany. Często są to samotne osoby, które chętnie korzystają z zajęć integracyjnych w klubie działającym przy Stowarzyszeniu. Klub Seniora to jedyne miejsce w tej dzielnicy, które daje możliwość spotykania się osób starszych. Grant, który wygrało Stowarzyszenie, pomógł wyremontować Klub – wymienić stare nieszczelne okna oraz drzwi, a także wykonać niezbędne prace murarskie
i malarskie. Dzięki remontowi w klubie jest znacznie cieplej i przytulniej, co zdecydowanie poprawiło warunki lokalowe, a tym samym podniosło komfort zajęć, w których biorą udział klubowicze.


Altana ze stołem do biesiad – powstało miejsce integracji dla społeczności Studzieńca i okolic
Koło Gospodyń Wiejskich Studzieniec

Koło Gospodyń Wiejskich Studzieniec stworzyło atrakcyjne miejsce do spotkań dla lokalnej społeczności. Przy wsparciu mieszkańców Studzieńca uprzątnięto teren wokół remizy, przeprowadzając rewitalizację zieleni. Zbudowano drewnianą altanę i zamontowano grill, ławki oraz kosze do segregacji odpadów. Teraz mieszkańcy Studzieńca, a także Rydzewa i Rachocina, będą mogli spotykać się w przyjaznym i estetycznym miejscu.


Mieszkańcy Mochowa mają nową salę do spotkań
Gminna Biblioteka Publiczna w Mochowie

Gminna Biblioteka Publiczna w Mochowie, dzięki otrzymanemu grantowi, przeprowadziła kompleksowy remont sali spotkań. Odnowione zostały ściany i podłoga, zakupiono nowe karnisze i zasłony, a także rzutnik multimedialny. Odnowiona sala będzie służyć m.in. seniorom, śpiewającym w chórze „Złota Jesień”, Zespołowi Tańca Ludowego Mochowo oraz wszystkim mieszkańcom. Sala przy bibliotece stanowi bowiem jedyny ośrodek kultury w Gminie Mochowo.


Skwer przy ul. Dworcowej w Sierpcu został zrewitalizowany.
Sierpeckie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Chorych na Raka "SZANSA NA ŻYCIE"

Sierpeckie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Chorych na Raka „Szansa Na Życie” zadbało o skwer przy ul. Dworcowej w Sierpcu. Przy wsparciu mieszkańców oraz przedstawicieli Urzędu Miasta udało się uporządkować teren, zrobić nasadzenia nowej roślinności – w tym roślin miododajnych. Ponadto,  zainstalowano plenerową siłownię, która będzie służyć nie tylko członkom Stowarzyszenia, ale także mieszkańcom miasta.

 


W wyremontowanej remizie OSP Bucze powstała sala do spotkań dla mieszkańców
OSP Bucze

Ochotnicza Straż Pożarna Bucze wykonała szeroko zakrojone  prace remontowe w swojej remizie. Odnowiono ściany, wymieniono podłogi, postawiono ściankę działową tworzącą korytarz obok sali spotkań oraz zainstalowano podwieszany sufit, umożliwiający montaż instalacji elektrycznej i grzewczej. Zainstalowane zostało także nowoczesne LEDowe oświetlenie. Odnowiona i bardziej nowoczesna sala będzie służyć lokalnej społeczności przez kolejne lata.


Więcej zieleni na Rynku w Brzesku
Miejski Ośrodek Kultury

Jednym z brzeskich projektów realizowanych w ramach programu InicJaTyWy była rewitalizacja zieleni miejskiej zabytkowego rynku w Brzesku. W ramach grantu zostały zakupione donice i rośliny miododajne. Na latarniach wokół Rynku zainstalowano kwietniki, w których posadzono kwiaty. Dzięki wspólnej akcji pracowników brzeskiego Miejskiego Ośrodka Kultury, mieszkańców osiedli Stare Miasto, Zielona i Okocimskie oraz wolontariuszy Carlsberg Polska rynek zyskał nowy, estetyczny wygląd. Mieszkańcy Brzeska, przekonali się, że wspólnie można lepiej zadbać o lokalną roślinność i uczynić miasto bardziej zielonym.


Strażacy OSP Łoniowa wyremontowali Amfiteatr
OSP Łoniowa

Ochotnicza Straż Pożarna w Łoniowej dzięki otrzymanemu grantowi wyremontowała loklany Amfiteatr. Obiekt zyskał nowy dach i poszycie sceny, a także został odmalowany. Zakupiono również nowe nagłośnienie. Dzięki przeprowadzonym pracom, Amfiteatr jest bardziej estetyczny i ma lepszą akustykę. Niebawem mieszkańcy Łoniowej i okolic znów będą mogli spotykać się tam, na przedstawieniach i koncertach.